Знак пута. Множење као скраћено сабирање. Чиниоци и производ – 02.12.2021.

Саопштавање резултата провере знања. Разговор о рачунским операцијама које су до сада учили – сабирању и одузимању. Ученици наводе примере, говоре који се знак употребљава, како се зову бројеви који чине сабирање и одузимање. Истицање циља часа и писање наслова на табли: Множење као скраћено сабирање. Учитељ/учитељица пише на табли,…

Геометрија – линије провера -01.12.2021.

Фронтална провера домаћег задатка. Понављање наученог. Истицање циља часа: провера знања о линијама, цртању и поређењу дужи и обиму геометријских фигура. Подела наставних листова. Самосталан рад ученика. Прикупљање наставних листова. Разговор о урађеним задацима.

Геометрија – линије – 30.11.2021.

Уводни део часа (5–10 минута) Фронтална провера домаћег задатка. Разговор о начину рада домаћег задатка – да ли су ученици обележавали тачке, како су мерили, упоређивање резултата мерења. Истицање циља часа: геометрија – линије. Самосталан рад ученика, уџбеник „Вежбање”, стр. 30. Док ученици раде, учитељ/учитељица надгледа рад, пружа подршку, мотивише,…

Обим геометријских фигура – 29.11.2021.

Фронтална провера домаћег задатка. Понављање наученог на претходном часу. Истицање циља часа: обим геометријских фигура. Самосталан рад ученика, уџбеник „Реши задатке”, стр. 29. Док ученици раде, учитељ/учитељица прати рад, помаже, усмерава, мотивише. Повратна информација читањем уз анализу рада. Рад у пару – ученици замењују свеске и једно другом цртају фигуру…

Душан Радовић: Лепо је све што је мало – 03.12.2021.

-Разговорамо  о томе зашто је, по њиховом мишљењу, све што је мало лепо. -Записујем на табли њихове одговоре, а ученици то бележе у свеске. Данас ћемо читати једну лепу песму о рађању и одрастању живих бића у природи и животу, коју је написао познати српски песник Душан Радовић. Белешка о…

Властите и заједничке именице. Разликовање рода и броја именица (Кратка провера знања) – 02.11.2021.

Час почињемо игром: Игра ОДГОНЕТНИ ИМЕНИЦУ Један ученик замисли именицу, шапне је учитељу/учитељици, а остали ученици погађају о којој именици је реч постављајући питања на која онај ко је замислио именицу може да одговори само са да или не. Ученик који погоди именицу мора да је запише на табли (у…

Род и број именица – 01.12.2021.

Радимо задатке. Ученици именују слике које виде на видео биму. Бечежимо решења на табли. Уочавају именица различитих родова: – мушко, женско, дет.- -Мушко – мушки род, женско – женски род, дете – средњи род.  Постоје речи које нам помажу да одредимо род именица, свих именица, не само живих бића –…

Научили смо слова латинице: К, М, Т, И, Н, Њ, С, Ш – 30.11.2021.

Истичемо да ћемо данас читати и писати научена штампана слова.  Ученици раде задатке у уџбенику Латиница на страни 16 и 17. Након урађених задатака следи провера тачности задатака. Ученици раде задатак, самостално, у 5 група. Након урађених задатака, проверавамо тачност задатака и проглашавамо победника: Задаци: Напиши реч која почиње на…

Властите и заједничке именице – 29.11.2021.

Поверавамо домаћи задатак. Разговарамо и подсећамо се именица, поделе именица… Ученици раде мали диктат, као проверу писања властитих и заједничкох именица. провера урађеног диктата. Групни рад: ученици су подељени на две групе. Раде заф+датке и након рада представљају свој рад друговима у одељењу.

Љубав и ја – 22.11.2021.

Ток активности:   активност – Игра „Замак – лични простор“ У паровима (мушко-женско) стану на удаљености од 1м, један ка другом. На знак наставника прилазе једно другом на удаљеност која им одговара, гледајући се у очи. Стану кад осете потребу. На знак наставника примакну се сасвим, тако да се додирну…