Математика

Одређивање непознатог умањиоца – 22.10.2021.

Рад у пару: уџбеник, стр. 59. Док ученици раде, учитељ их подстиче да сарађују са својим паром и пружа подршку онима којима је то потребно. Повратна информација – читањем. Самосталан рад на наставном листу. Попуни табелу: Умањеник Умањилац Разлика 45 16   61   18   19 35 77 29…

Одређивање непознатог умањиоца – 21.10.2021.

Фронтална провера домаћег задатка читањем (евидентирање). Понављање: на који начин сте израчунавали непознати сабирак, умањеник, умањилац. Читање и анализа примера из уџбеника, стр. 57. Записивање примера: 50 – а = 35 а = 50 – 35 а = 15 Пр.: 50 – 15 = 35 35 = 35 Непознати умањилац…

Одређивање непознатог умањеника – 20.10.2021.

Фронтална провера домаћег задатка. Кроз примере ученика понављање начина за израчунавање непознатог умањеника. Израда задатака на табли и у уџбенику, стр. 56: x – 17 = 28 x = 28 + 17 x = 45 Пр.: 45 – 17 = 28 28 = 28 x – (93 – 57) =…

Одређивање непознатог умањеника – 19.10.2021.

Провера домаћег задатка читањем. Понављање: рачунска операција одузимање – умањеник, умањилац, разлика, веза сабирања и одузимања. Читање и анализа примера из уџбеника, стр. 54, записивање правила. x – 24 = 28 x = 28 + 24 x = 52 Пр.: 52 – 24 = 28 28 = 28 Непознати умањеник…

Одређивање непознатог сабирка – 18.10.2021.

Фронтална провера домаћег задатка. Понављање о израчунавању непознатог сабирка кроз примере ученика. Увежбавање начина одређивања непознатог сабирка – рад у свесци и на табли. Рад на припремљеним задацима (запис на табли и у свесци). Израчунај непознати сабирак и провери решење: а) 34 + а = 80                                     б) x +…

Одређивање непознатог сабирка – 15.10.2021.

Провера домаћег задатка. Играмо игру: ИГРА: „Погоди замишљени број”. Учитељ почиње игру: „Замислио/замислила сам неки број. Када том броју додам број 20, добићу 50. Погодите који сам број замислио/замислила.” Онај ученик који одговори тачно наставља игру смишљајући свој пример. Поновити неколико пута. Истицање циља часа и писање наслова на табли:…

Својства сабирања и одузимања – провера – 14.10.2021.

Усмено понављање везе сабирања и одузимања кроз примере ученика. Ученицима се дели наставни листич. Раде самостално. По завршетку рада, предају свој рад. Ко заврши добија да ради задатке у свесци, на наставном листићу: Занимљива математика Дуда, Биља и Рада разговарале су телефоном, свака са сваком. Колико је разговора обавила свака…

Веза сабирања и одузимања – 13.10.2021.

Поновити стечено знање. 25 + 26 = 51               51 – 25 = 26 и 51 – 26 = 25 Ако од збира одузмемо један сабирак, добијамо други сабирак. 100 – 60 = 40              40 + 60 = 100 Ако саберемо разлику и умањилац, добијамо умањеник. 100 – 60…

Веза сабирања и одузимања – 12.10.2021.

Провера домаћег задатка читањем (евидентирање). Разговор о данашњој провери знања: садржаји провере су утврђивани на претходним часовима. Истицање циља часа: Сабирање и одузимање збира или разлике од неког броја. Сабирање или одузимање броја од збира или разлике. Подела наставних листова. 1.На једној планини је 35 скијаша. Девет скијаша је остало…

Сабирање и одузимање збира или разлике бројем. Сабирање или одузимање броја од збира или разлике – 11.10.2021.

Понављање наученог на примерима уз објашњење ученика. 81 – (24 + 36) = 81 – 60 = 21 43 – (68 – 39) = 43 – 29 = 14 (72 + 19) – 58 = 91 – 58 = 33 (49 – 18) – 25 = 31 – 25 =…